Veilederen beskriver tiltak for å begrense smittespredning ved Atlantis Medisinske Høgskole og er utarbeidet på bakgrunn av gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Veilederen gjelder alle som oppholder seg ved høyskolens studiesteder (Oslo eller Spania).

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet og tilpasset AMH. Hele veilederen finnes på høyskolens læringsplattform, itslearning. Veilederen vil måtte justeres ved endringer i smittespredning og utviklingen av Covid-19. Det er derfor viktig at studenter og ansatte forholder seg til gjeldene anbefalinger og informasjon som finnes på: https://www.fhi.no/

Smitteforebyggende tiltak

Koronaviruset smitter hovedsakelig via dråpe – og kontaktsmitte. Smitte kan skje via luft (hoste eller nysing), ved direkte kontakt eller indirekte kontakt via gjenstander og overflater. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold
 3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

1. Syke personer skal holde seg hjemme

Man regner med at personer med symptomer er mest smittsomme, men viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart og er antagelig mest smittsomt rundt tidspunkt når symptomene oppstår. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er derfor viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på campus eller i andre sammenhenger der de møter andre. De hyppigst beskrevne symptomene på covid-19 er vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Når kan studenter og ansatte komme på campus? Man kan være fysisk tilstede når:

 • Man ikke har symptomer på sykdom og har gitt egenerklæring om dette.
 • Personen har gjennomgått en luftveisinfeksjon (ikke covid-19), og vært symptomfri i minst ett døgn.
 • En i nærkontakt/hustandsmedlem har symptomer på luftveisinfeksjon (ikke covid-19), mens man er selv frisk. Man skal imidlertid gå hjem dersom man får symptomer (se under).
 • Personer med kjent pollenallergi og med typiske symptomer på dette kan møte på campus.
 • Ved gjennomgått covid-19 følges gjeldende råd for når isolasjon kan oppheves, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av- smittede/opphevelse-av-isolasjon/

Syke personer og personer med symptomer på sykdom skal ikke være på campus

Dette gjelder uansett sykdom, selv om du bare har lette symptomer. Det gjelder også personer som har mistanke om at de kan ha blitt smittet, eller har vært i kontakt med smittede. Studenter eller ansatte som blir syke mens de er på campus må dra hjem så snart som mulig.

Følgene regler gjelder:

 • Ved milde luftsveissymptomer (ikke covid-19): Studenter og ansatte kan komme tilbake til campus etter å ha vært symptomfri 1 døgn.
 • Ved bekreftet covid-19: Studenter og ansatte med covid-19 skal være i isolasjon. Retningslinjer gitt av folkehelseinstituttet (www.fhi.no/coronavirus/) følges.
 • Ved covid-19 i nærkontakt/husstandsmedlem: Studenter og ansatte skal være i karantene. Retningslinjer gitt av folkehelseinstituttet (www.fhi.no/coronavirus/) følges.

Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på en av høyskolens avdelinger

Personen som får symptomer på luftveisinfeksjon forlater campus umiddelbart, eller så snart som mulig, og melder fra til skolen. Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant stenges og rengjøres rom, toalett og eventuelt andre områder der personen har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler benyttes.

Studenter eller ansatte som får bekreftet covid-19 skal følges opp av lokal helsetjeneste for å få forsvarlig helsehjelp. Helsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger, og vurdere og eventuelt gi pålegg om ytterligere tiltak.

2. God hygiene

God hånd- og hostehygiene
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste.

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Håndvask:

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU
 • Tørk deretter hendene med engangs papirhåndklær/tørkerull.
 • Vannkranen stenges ved hjelp av tørkepapiret.

Alternativ til håndvask:

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Det er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres. Hånddesinfeksjonsmiddel plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.

Hostehygiene:

Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre. Dersom papir ikke er tilgjengelig anbefales å hoste eller nyse i albuekroken. Utfør håndhygiene umiddelbart etter hosting og nysing.

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig
 • Unngå å berøre ansiktet

Godt renhold

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Grundig og hyppig renhold gjøres for å forebygge smitte.

Utsatte områder vil ha forsterket renhold, eksempelvis

 • Toaletter, vaskeservanter og dispensere
 • Pulter/bord i auditorium og klasserom
 • Bord i oppholdsrom
 • Dørhåndtak og kontaktpunkter

I tillegg skal

 • Utstyr/tastatur rengjøres etter undervisning
 • Pulter/bord rengjøres etter undervisning
 • Engangs papirhåndklær og såpe være tilgjengelig der det er vask
 • Dispensere med antibac gjøres tilgjengelig ved inngang og ved undervisningslokaler
 • Spisebord rengjøres før/etter bruk
 • Studenter bruke eget dekketøy og bestikk, ansatte bruke engangs kopper og bestikk

Det blir utarbeidet retningslinjer/oppslag for bruken av bestemte rom.

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Den smittevernfaglige anbefalingen er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er rekkevidden for dråpesmitte.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner.

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer og redusere antall studenter (og ansatte) som samles. Fysiske undervisningsøkter, møter og samlinger av personer vil dermed begrenses.

Redusert kontakthyppighet mellom personer i undervisningssammenheng

 • Auditorium og klasserom vil ikke fylles opp mer enn til justert antall. Se merking av plasser.
 • Undervisning legges i bolker til ulike tider for å unngå trengsel i fellesområdene før/etter undervisning og i pauser.
 • Grupper over 20 personer skal være i auditorium. Gjeldende råd for antall personer samlet er styrende.
 • Noe undervisning vil foregå via digitale løsninger, eksempelvis via verktøyet Zoom.
 • Studenter som oppholder seg i skolens lokaler utenom undervisning, skal ha sitteplass og følge smittevernreglene om 1 meter avstand/antall personer samlet (fysisk merket i lokalene).
 • Unngå trengsel i skolens lokaler, på toalett og i heis.
 • Begrens deling av materiell (blyanter, penner, PCer osv.). Ved deling, rengjør utstyr.

Redusert kontakthyppighet i resepsjonsområdet

 • Pleksiglass monteres for å skjerme ansatt i resepsjonen
 • Hold anbefalt avstand mellom personer, se merking.
 • Brukere av resepsjonen skal kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas via telefon eller e-post.
 • Trengsel/samling av personer omkring resepsjonen må unngås – vis hensyn!

Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.

Studentklinikken
Studentklinikken skal i tillegg følge de nasjonale retningslinjene for smittevern i helsevirksomheter med én til én kontakt. Se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i- helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/

Studenter og klienter må fylle ut en helseerklæring før de får tilgang til klinikken.

Spesielt for avdeling Spania

Høyskolen følger de reiseråd som til enhver tid gis, se generelle reiseråd knyttet til utbrudd av korona, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus- coronavirus/og spesifikk informasjon knyttet til Spania; https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg- land/reiseinfo_spania/id2416245/#helse

I tillegg til reisespesifikke råd, gjelder de alminnelige smittevernrådene i disse retningslinjene også for studenter og ansatte ved avdeling Spania.

Studenter og ansatte ved avdeling Spania skal til enhver tid holde seg orientert om smittesituasjonen i området og følge de lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger, samt råd fra norske myndigheter for reisende i Spania.

Risikoutsatte grupper 

For informasjon om studenter og ansatte som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Studenter eller ansatte som er i slik gruppe og har behov for tilrettelegging bes ta kontakt med henholdsvis studieveiledning: studieveiledning@amh.no (studenter) eller nærmeste leder (ansatte).

Det er viktig at alle studenter og ansatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med retningslinjene som beskrevet.