Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet (FHI) og er tilpasset virksomheten ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH). Veilederen gjelder alle som oppholder seg ved høyskolens campus i Oslo og Spania.

Det vises til FHIs nettsider for oppdatert og utfyllende informasjon om viruset, sykdommen og utbruddet.

Smitteforebyggende tiltak

Her beskrives tiltak for å begrense smittespredning blant studenter og ansatte. Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19. De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke studenter og ansatte skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold
 3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

1. Syke personer skal holde seg hjemme

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Man regner med at viruset kan smitte 1-2 døgn før symptomstart. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.  Personer med nyoppståtte symptomer må ikke møte fysisk på høyskolen eller i andre sammenhenger der de møter andre. Dette gjelder også personer som har mistanke om at de kan ha blitt smittet, eller har vært i kontakt med smittede.

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse, selv om symptomene er milde.De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. De kan komme tilbake når de føler seg friske og feberfrie, selv om de fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd.
 • Ved påvist covid-19: Studenter og ansatte med covid-19 skal være i isolasjon. Retningslinjer gitt av folkehelseinstituttet følges.
 • Ved covid-19 i nærkontakt/husstandsmedlem: Studenter og ansatte skal være i karantene. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene etter retningslinjer gitt av folkehelseinstituttet.

Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på campus

Personer som blir syke mens de er tilstede må dra hjem så snart det er mulig, og melde fra til skolen. Syke personer som må hentes av andre, bør vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

Dersom student blir syk i en fysisk undervisningssituasjon flyttes klassen over til annet rom der dette er mulig, eller undervisningen avbrytes for dagen. Dersom foreleser blir syk i en undervisningssituasjon avsluttes undervisningen og undervisningsrom låses av. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Det benyttes vanlige rengjøringsmidler.

Hvis en i husstanden til en student/ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan studenten/ den ansatte møte på campus som normalt. De skal imidlertid dra hjem fra campus dersom de får symptomer, som nevnt over.

Hvis en i husstanden til en student/ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på campus.

Hva gjør du ved påvist smitte?

Ved påvist koronasmitte gir student beskjed om sykdom til skolen ved å ringe eller sende e-post til resepsjonen@amh.no. Eventuelle tiltak blir iverksatt i samråd med lokal helsetjeneste.

Studenter eller ansatte som får bekreftet covid-19 skal følges opp av helsetjeneste for å få forsvarlig helsehjelp. Helsetjenesten vil kartlegge og følge opp kontakter til covid-19 bekreftede personer i henhold til gjeldende anbefalinger, og vurdere og eventuelt gi pålegg om ytterligere tiltak.

2. God hygiene

God hånd- og hostehygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Håndvask:

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.

 • Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder. Se: https://www.youtube.com/watch?v=vsFQfZit0KU
 • Tørk deretter hendene med engangs papirhåndklær/tørkerull.
 • Vannkranen stenges ved hjelp av tørkepapiret.
 • Håndvask utføres som et minimum ved ankomst, etter undervisning eller bruk av felles utstyr, etter toalettbesøk, før og etter spising og ellers ved behov.

Alternativ til håndvask:

Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Det er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør håndvask utføres. Hånddesinfeksjonsmiddel plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender.

Hostehygiene:

Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre. Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.

Annet

 • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.
 • Unngå å berøre ansiktet

Godt renhold

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Intensivert renhold gjøres for å forebygge smitte og er tilpasset koronasituasjonen. Utsatte områder vil ha forsterket renhold til annet er bestemt. Ekstra beskyttelsesutstyr trengs ikke, men håndvask skal gjøres etter rengjøring, også hvis hansker er brukt.

Felles rom og utstyr

Utstyr for rengjøring av bord og eventuelt annet utstyr gjøres tilgjengelig for alle fellesrom (desinfeksjon/spraysåpe og tørkepapir).

 • Bord og spisebord i fellesrom rengjøres av bruker før og etter bruk
 • Pulter/bord/armlener i auditorium og klasserom rengjøres av bruker før og etter undervisning
 • Berøringsflater og felles utstyr/tastatur rengjøres av bruker før og etter bruk
 • Studenter bruker eget dekketøy og bestikk, ansatte bruker engangs kopper og bestikk

Munnbind

Bruk av munnbind eller tøymunnbind er anbefalt når det ikke kan holdes avstand. Se råd på Folkehelseinstituttets nettsider her og her.

Ventilasjon og lufting 

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig.

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Den smittevernfaglige anbefalingen er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er rekkevidden for dråpesmitte. Selv om en meter regnes som tilstrekkelig for å minimere faren for smitte, regnes personer som befinner seg innen to meter i mer enn 15 minutter til et bekreftet covid-19-tilfelle som nærkontakter og disse skal av kommunehelsetjenesten vurderes for karantene eller annen oppfølging.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner. Erfaringsmessig er det lett å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra etc. Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer og redusere antall studenter og ansatte som samles. Fysiske undervisningsøkter, møter og samlinger av personer vil dermed begrenses.

Redusert kontakthyppighet mellom personer i undervisningssammenheng

 • Auditorium og klasserom vil ikke fylles opp mer enn til justert antall. Se merking av plasser og stolplassering (stoler/bord fjernes).
 • Undervisning legges i bolker til ulike tider for å unngå trengsel i fellesområdene før/etter undervisning og i pauser.
 • Auditorium anvendes i størst mulig grad.
 • All skoleundervisning direkte strømmes.
 • Faste plasser i auditoriet kan innføres i større klasser for å gjøre evt. smittesporing enklere.
 • Undervisning vil kunne foregå via digitale løsninger, eksempelvis live gjennom den digitale plattformen Zoom eller som videoforelesninger.
 • Studenter som oppholder seg i skolens lokaler utenom undervisning, skal ha sitteplass og følge smittevernreglene om 1 meter avstand.
 • Åpningstider og adgang til skolens lokaler kan begrenses i perioder av smitteforebyggende hensyn, følg med på oppslag/plakater.
 • Unngå trengsel i skolens lokaler, på toalett og i heis.
 • Begrens deling av materiell (blyanter, penner, PCer osv.). Ved deling, rengjør utstyr.
 • Bruk av offentlig transport til og fra campus begrenses der dette er mulig.

Redusert kontakthyppighet i resepsjonsområdet

 • Pleksiglass settes opp for å skjerme ansatt i resepsjonen.
 • Hold anbefalt avstand mellom personer, se merking.
 • Brukere av resepsjonen skal kun oppholde seg der kort tid. Veiledning/hjelp av lengre varighet bør heller foretas via telefon eller e-post.
 • Trengsel/samling av personer omkring resepsjonen må unngås – vis hensyn!
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.

Redusert kontakthyppighet blant ansatte

 • Av hensyn til skolens drift og oppfølging av studenter bør ansatte som hovedregel være på campus. Det skal gjøres løpende vurderinger av smittesituasjonen. «Turnusordning» kan innføres i perioder med høyere smitteforekomst.
 • Ved stenging av campus for studenter, kan ansatte pålegges hjemmekontor.
 • Ledelsen har ansvar for å avgjøre aktivitetsnivået i de ulike avdelingenes lokaler og det kan være ulike løsninger som velges til enhver tid.
 • Det tilrettelegges for at personer kan holde anbefalt avstand i spiserom. Fellesområdet utenfor kontorene kan brukes ved behov for større avstand.
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt tekjøkken/spiserom.
 • Ansatte skal holde en avstand på minst 1 meter i hele arbeidstiden.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Begrens offentlig transport til arbeidsplassen der mulig.
 • Ved reising mellom avdelinger følges gjeldende smitteråd for utenlandsreiser.

Studentklinikken

Studentklinikken kan gjennomføres via digitale løsninger. Dersom det gjennomføres fysisk samling, skal nasjonale retningslinjene for smittevern i helsevirksomheter med én til én kontakt følges. Se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/

Studenter og klienter må fylle ut en helseerklæring før de eventuelt får tilgang til klinikken.

Spesielt for avdeling Spania

Våren 2021 holder campus Spania midlertidig stengt.

Ved åpning av avdeling Spania vil høyskolen følge de reiseråd som til enhver tid gis, se generelle reiseråd knyttet til utbrudd av korona, https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ og spesifikk informasjon knyttet til Spania;

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_spania/id2416245/#helse

I tillegg til reisespesifikke råd, gjelder de alminnelige smittevernrådene i disse retningslinjene også for studenter og ansatte ved avdeling Spania.

Studenter og ansatte ved avdeling Spania skal til enhver tid holde seg orientert om smittesituasjonen i området og følge de lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger, samt råd fra norske myndigheter for reisende i Spania.

I tillegg skal de holde seg oppdatert på oppslag/informasjon som gis fra skolen som gjelder smittesituasjonen og eventuelle tiltak.

Risikogrupper

Studenter som har kroniske sykdommer eller er i risikogruppe, kan få tilrettelagt undervisningsopplegg ved å gå over til nettskolen i perioder med økt smitteutbredelse. Slik individuell tilrettelegging kan gjøres på bakgrunn av dokumentasjon fra behandlende lege.

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan det gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Det vises til https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/