Complementary course for health care professionals with education from outside the EU/EEA

English below

Kursene er for deg som har utdanning som helsepersonell utenfor EØS området og som trenger kurs i nasjonale fag og evt legemiddelhåndtering for å kunne få autorisasjon i Norge. Kursene er godkjent av helsedirektoratet.

Helsedirektoratet vurderer kvalifikasjoner og innvilger autorisasjon som helsepersonell i Norge. Det stilles tilleggskrav før autorisasjon kan innvilges for de som er utdannet utenfor EØS-området. Kurs i nasjonale fag, eller tilsvarende kurs godkjent av Helsedirektoratet, er et av vilkårene for å få autorisasjon i Norge for de med helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS og Sveits. Leger, sykepleiere, tannleger og farmasøyter må i tillegg gjennomføre kurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning. Fullført og bestått kurs ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) er godkjent av helsedirektoratet som kurs tilsvarende nasjonale fag og kurs i legemiddelhåndtering. Aktuelle kandidater til kursene henvises til informasjon på helsedirektoratets nettsider om søknadsprosess og om gjeldende krav/tilleggskrav for autorisasjon, før de søker opptak til kursene ved AMH.

Kursene ved AMH er nettbaserte. Det vil være obligatorisk deltakelse på samlinger i live-klasserom gjennom det digitale læringsverktøyet Zoom. Tilstedeværelsen i digitalt klasserom er en viktig læringsforutsetning og nødvendig for å få kurset godkjent.

Kurs tilsvarende nasjonale fag gjennomføres over 10 uker og kurs i legemiddelhåndtering gjennomføres over 5 uker, med tid for egenstudier/kollokviearbeid mellom samlinger. Det vil være obligatoriske arbeidskrav som må fullføres og godkjennes før eksamen. Eksamen gjennomføres ved AMH i Oslo.

Kursplaner for våren 2024:

Kursplan i Nasjonale fag V24

Kursplan i legemiddelhåndtering V24

Søknadsfrist for kurs tilsvarende nasjonale fag: 7. mars
Søknadsfrist for kurs i legemiddelhåndtering: 13. mai

SØK HER

_____________________________________

Complementary course for health care professionals with education from outside the EU/EEA. The courses are approved by the Norwegian Directorate of Health.

The course is intended for health care professionals with education from outside the EU/EEA who require a completed course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag) and/or a course in safehandling of medicine in order to obtain a Norwegian authorization.

The Norwegian Directorate of Health evaluates qualifications and grants authorization to health care professionals operating in Norway. For health care professionals with education from outside the EU/EEA, additional requirements need to be fulfilled before authorization can be granted. Completing a course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag) or an equivalent course approved by the Norwegian Directorate of Health is one such requirement. In addition, medical practitioners, nurses, dentists and pharmacists with education from outside the EU/EEA need to complete a course in safehandling of medicine.

The courses at Atlantis Medical University College (AMUC) are approved by the Norwegian Directorate of Health as an equivalent to the course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag) and the course in safehandling of medicine. Potential candidates are referred to The Norwegian Directorate of Health for information regarding the application process and requirements for authorization before applying to AMUC.

The courses at AMUC are web-based with mandatory attendance in the digital classroom through Zoom. Attendance is essential for learning and thus a prerequisite for completing the course.

The courses run over a 15-week period with ample time for self-study and group work in between lectures. Mandatory elements such as reports/other written assignments must be approved prior to exams which are held in-person at AMUC, Oslo.

Course start spring 2024: Week 6

Application deadlines:
Norwegian Health Services, Health Legislation and Society (Kurs i nasjonale fag): March 7
Course in Safehandling of Medicine (legemiddelhåndtering og medikamentregning): May 13

APPLY HERE

Opptakskrav/Admission requirements

English below

Fullført helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS og Sveits der det kreves tilleggskompetanse for å jobbe i Norge. Avgjørelse fra Helsedirektoratet om at utdanningen er vurdert som jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen, og at søkeren må gjennomføre Kurs i nasjonale fag og eventuelt kurs i legemiddelhåndtering for å kunne oppnå autorisasjon. Eventuelt vedtak om innvilget lisens for gjennomføring av turnus eller veiledet praksis (gjelder kun enkelte utdanninger som kiropraktor, fysioterapeut og ortopediingeniør).

Videre kreves bestått språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR). Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Du kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

 • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
 • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.
 • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.

Se Helsedirektoratet.

Ved ledig kapasitet vil kurs også kunne tilbys helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre tilleggskrav for å oppnå autorisasjon, men som allikevel ønsker å delta for å få en grundig innføring i kultur, helse-/sosialrett og prioriteringer innenfor den norske helsetjenesten.

____________________________________

Completed education in a relevant health care profession from outside the EU/EEA. A decision from the Norwegian Directorate of Health stating that your qualifications are considered equivalent to the Norwegian education and that the applicant must complete additional requirements such as the course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag) and/or a course in safehandling of medicine in order to obtain an authorization. For certain professions (such as chiropractors, physiotherapists and orthopedics engineers), a decision from the Norwegian Directorate of Health granting a license for residency or internship is required.

Furthermore, the applicants must pass an approved Norwegian test at level B2 on the Common European Framework of Reference of languages (CEFR) in order to be granted an authorization in Norway. Approved language tests that can be measured as level B2 language skills is «Test in Norwegian-higher level» (Norwegian: Test i norsk – høyere nivå) Also called «Bergenstesten» (passed both oral and written test), and the Norwegian language test by «Kompetanse Norge» (formerly VOX) with B2 on all subtests.

Alternatively, you can document knowledge and skills in Norwegian, Swedish, or Danish on the same level. If you have documentation for the following that will be equivalent to the Norwegian test on B2 level:

 • Exam in Norwegian or Norwegian as a second language at the VG3 level (393 hours) in a Norwegian Upper secondary school with the Grade 4 or better on both the oral and written part.
 • Exam in level 3 in Norwegian for foreign students at the universities with the Grade C or better on both the oral and written part.
 • Completed and passed program in Higher Education with minimum 60 credits in Norwegian Language and Social studies for foreign students with the Grade C or better.
 • Completed and passed all Years in a Norwegian 9-Year or 10-Year Lower secondary school
 • Completed and passed Norwegian A or Norwegian B on the lowest level (standard level) from International Baccalaureate (IB) with the Grade 3 or better.

Admittance may be offered to health care professionals who are not under obligation to complete these courses, but rather seek a thorough introduction to Norwegian health services, health legislation and society.

Søknadsinformasjon/The application process

English below

Søke kursplass

Ved AMH foregår hele opptaket lokalt på høyskolen. Det vil si at du må søke via vårt søknadsskjema for å få opptak til kurset. Etter at søknadsskjemaet er sendt inn, vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post.

Dokumentasjon på opptaksgrunnlaget

Opptakskravet til kurset er fullført helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS og Sveits der det kreves tilleggskompetanse for å jobbe i Norge. Helsepersonell fra land innenfor EØS som ønsker opptak til kurset kan også søke. I tillegg kreves bestått språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR).

Søkere må sende inn:

1) Avgjørelse fra Helsedirektoratet om at søkeren må gjennomføre kurs i Nasjonale fag og eventuelt kurs i legemiddelhåndtering for å kunne oppnå autorisasjon. Søkere som har helsefaglig utdanning innenfor EØS og som ikke trenger gjennomføre kursene for å oppnå autorisasjon, må laste opp dokumentasjon på helsefaglig utdanning både på originalspråket og oversatt til engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå. Du finner en oversikt over statsautoriserte translatører i Norge på Translatørportalen.

2) Dokumentasjon på bestått språktest.

Dokumentasjon på opptaksgrunnlaget legges ved søknaden når du søker i søknadsmodulen eller lastes opp så snart som mulig i etterkant.

Dokumentasjonen på opptaksgrunnlaget trenger ikke å være bekreftede kopier, men kopiene må være av god kvalitet. Søker er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er korrekt.

Så snart AMH har mottatt dokumentasjon på opptaksgrunnlaget ditt vil din søknad bli videre behandlet.

Kurskontrakt

Søkere som får tildelt kursplass vil få tilsendt en kurskontrakt som skal signeres. For å være sikret kursplass, må signert kurskontrakt returneres til høyskolen innen to uker.

Dersom du har spørsmål vedrørende opptaket og den videre prosessen, kan du sende en epost til:opptak@amh.no

Ønsker du kontakt med en studieveileder kan du ringe oss på telefon 23 20 11 00, eller sende en epost til: studieveiledning@amh.no

Angrerett

Etter angrerettloven har du 14 dagers angrerett etter kontraktinngåelse. Dato regnes fra når kontrakten er signert av begge parter. Ved bruk av angreretten, annulleres kontrakten og du har ingen forpliktelser overfor høyskolen.

_____________________________

How to apply

The admission evaluation is processed locally at AMUC. Applicants must use our application form in order to register. When the application is completed, applicants will receive a confirmation receipt by e-mail.

Documenting the admission requirements

The requirement for admission to AMUC is completed education in a health care profession from outside the EU/EEA where additional requirements are necessary in order to exercise the profession in Norway. In addition, health care professionals from countries inside the EU/EEA may also apply. In addition, applicants have to document knowledge and skills in Norwegian, equivalent to the Norwegian test on B2 level on the Common European Framework of Reference of languages (CEFR).

Applicants must submit:

1)            The decision from the Norwegian Directorate of Health stating that the applicant must complete the course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag) and/or a course in safehandling of medicine in order to obtain an authorization. Applicants from within the EU/EEA who are not under obligation to complete these courses must upload documentation of their education in their original language, in English and translated to one of the Scandinavian languages. The translated documents must carry a seal of approval from a state-authorized translator or a translation agency. A list of state-authorized translators in Norway can be found at translatorportalen.

2)            Documentation of knowledge and skills in Norwegian language

The documentation of the admission requirements must be attached to the application or uploaded as soon as possible following the application.

The documentation of the admission requirements does not need to be certified copies but must be of good quality. The applicants are responsible for submission of valid and correct documentation.

When AMUC receives the documentation of admission requirements the application will be processed.

Contract

Upon successful admission, applicants will receive a contract that must be signed within 14 days to ensure admittance to AMUC.

For information on the application process please contact AMUC by email: opptak@amh.no

The student counsel office can be contacted by telephone: +47 23 20 11 00 or email: studieveiledning@amh.no

Right of withdrawal

In accordance with the Norwegian Cancellation Act, applicants have 14 days of right of withdrawal after both parties sign the contract. In the event of a valid withdrawal, the contract is annulled, and the applicant is relieved of any commitments toward AMUC.

Kursavgift/Tuition fees

English below

Kompletterende kurs for helsepersonell, inkl:

 • kurs tilsvarende Nasjonale fag

Kursavgift: kr 14.900

Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk.

I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 1.000 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Kompletterende kurs for helsepersonell, inkl:

 • kurs tilsvarende Nasjonale fag
 • valgfritt emne i geriatri og geriatrisk sykepleie

Kursavgift: kr 16.900

Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk i hver del.

I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 1.000 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Kompletterende kurs for helsepersonell, inkl:

 • kurs tilsvarende Nasjonale fag
 • kurs i legemiddelhåndtering

Kursavgift: kr 24.800

Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk i hver del.

I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 1.000 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Kompletterende kurs for helsepersonell, inkl:

 • kurs tilsvarende Nasjonale fag
 • valgfritt emne i geriatri og geriatrisk sykepleie
 • kurs i legemiddelhåndtering

Kursavgift: kr 26.800

Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk i hver del.

I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 1.000 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Kompletterende kurs for helsepersonell, inkl:

 • kurs i legemiddelhåndtering

Kursavgift: kr 9.900

Kursavgiften inkluderer ett eksamensforsøk.

I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 1.000 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Geriatri og geriatrisk sykepleie – sykepleierens rolle og oppgaver

Kursavgift: Kr 2.000

I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 500 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

__________________________________________________________________________________

Complementary course for health care professionals, including:

 • Course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag)

Tuition fee: NOK 14900 – This fee includes 1 exam attempt.

Registration fee: Signing the admission contract will incur a registration fee of NOK 1000.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Complementary course for health care professionals, including:

 • Course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag)
 • Optional course in geriatrics and geriatric nursing

Tuition fee: NOK 16900 – This fee includes 1 exam attempt for each course.

Registration fee: Signing the admission contract will incur a registration fee of NOK 1000.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Complementary course for health care professionals, including:

 • Course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag)
 • Course in safehandling of medicine

Tuition fee: NOK 24800 – This fee includes 1 exam attempt for each course.

Registration fee: Signing the admission contract will incur a registration fee of NOK 1000.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Complementary course for health care professionals, including:

 • Course on Norwegian health services, health legislation and society (Kurs i nasjonale fag)
 • Optional course in geriatrics and geriatric nursing
 • Course in safehandling of medicine

Tuition fee: NOK 26800 – This fee includes 1 exam attempt for each course.

Registration fee: Signing the admission contract will incur a registration fee of NOK 1000.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Complementary course for health care professionals, including:

 • Course in safehandling of medicine

Tuition fee: NOK 9.900 – This fee includes 1 exam attempt.

Registration fee: Signing the admission contract will incur a registration fee of NOK 1000.

—————————————————————————————————————————————————————————-

Geriatrics and geriatric nursing

Tuition fee: NOK 2000

Registration fee: Signing the admission contract will incur a registration fee of NOK 500.

Kursinnhold/Course information

English below

Kurs med innhold tilsvarende Kurs i nasjonale fag (inkludert teknologi og digital kompetanse)

Kurset er delt inn i fem obligatoriske hovedemner. I tillegg tilbys et valgfritt fagemne innen geriatri spesielt tilpasset sykepleiere som ønsker kunnskap relevant for arbeid innen eldreomsorgen.

Obligatoriske emner:

 • Oppbygging og organisering av norsk helse- og omsorgstjeneste
 • Helse-, trygde- og sosialrett
 • Kulturforståelse
 • Nasjonale satsningsområder
 • Teknologi og digital kompetanse

Valgfritt tilleggsemne:

 • Geriatri og geriatrisk sykepleie -sykepleierens rolle og oppgaver

 

Kurs i legemiddelhåndtering og medikamentregning

I tillegg til Kurs i nasjonale fag er kurs i legemiddelhåndtering obligatorisk for leger, sykepleiere, tannleger og farmasøyter som ønsker norsk autorisasjon.

 

Utfyllende kursbeskrivelse finner du HER

_____________________________

Complementary course equivalent to the course on Norwegian health services, health legislation and society (Including technology and digital competence)

The course is divided into five mandatory subjects in addition to an optional course in geriatrics and geriatric nursing aimed at health care professionals who seek relevant expertize for work in elderly care.

Mandatory subjects:

 • Structure and organization of the Norwegian health care system
 • Health and social legislation
 • Norwegian cultural understanding
 • National health priorities
 • Technology and digital competence

Optional subjects:

 • Geriatrics and geriatric nursing

 

Course in safehandling of medicine

In addition to the course on Norwegian health services, health legislation and society, medical practitioners, nurses, dentists and pharmacists with education from outside the EU/EEA who wish to obtain an authorization need to complete a course in safehandling of medicine.

Course description