Opptakskravet til våre studier er generell studiekompetanse.

De vanligste veiene til generell studiekompetanse er:

A: 3-årig videregående

Fullført og bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studiekompetanse.

B: Yrkesfag med påbygging

Fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

C: 23/5-regelen

Fylt 23 år i opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning, og i tillegg har bestått alle studiekompetansefagene.

Studiekompetansefagene:

Norsk 393 årstimer
Engelsk 140 årstimer
Samfunnskunnskap 84 årstimer
Historie 140 årstimer
Matematikk 224 årstimer
Naturfag 140 årstimer

 

Annet: Søkere med generell studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller tidligere ordninger før Kunnskapsløftet skal ha generell studiekompetanse.

Andre veier til generell studiekompetanse:

Utenlandsk utdanning

  • Søkere med bestått treårig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen gir generelt opptaksgrunnlag til universiteter og høyskoler i de respektive landene.
  • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. GSU-listen (Higher Education Entrance Qualification for foreign applicants) er bindende ved opptak av søkere med utdanningsbakgrunn fra utlandet.
  • Søkere med utdanning fra International Baccalaureate (IB) kan etter gitte regler oppfylle kravene for generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning § 2-2 tredje og fjerde ledd.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden og søkere med IB må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 2. Engelsk må dokumenteres dersom ikke utdanningen dekker kravene.

Fullført høyere utdanning

Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om generell studiekompetanse (for eksempel realkompetanse), og som har bestått en slik utdanning på minst ett år (60 studiepoeng eller to studium, hvert på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse. Dersom den høyere utdanningen ikke har norsk eller annet nordisk språk som undervisningsspråk, må søkerne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 2. Engelsk må dokumenteres dersom ikke utdanningen dekker kravene.

Fullført godkjent fagskoleutdanning

Søkere som har fullført godkjent toårig fagskoleutdanning (120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole) får generell studiekompetanse. Dersom fagskoleutdanningen ikke har hatt norsk eller annet nordisk språk som undervisningsspråk, må krav om norsk oppfylles. Søkere fra land utenom Norden må også dokumentere engelskkunnskaper. Se Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 2.