Realkompetanse

Dersom du ikke har oppnådd generell studiekompetanse kan du kvalifisere til opptak på bakgrunn av realkompetanse.

• Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret.

• Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.

• Søkere må dokumentere minimum 5 års relevant fulltid arbeidserfaring (deltid omregnes til fulltid), hvorav inntil 2 år kan erstattes av relevant utdanning, kurs, omsorg for egne barn, førstegangstjeneste, organisasjonserfaring eller liknende.

 • All praksis, utdanning og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen, må dokumenteres.
 • Arbeids- og organisasjonserfaring skal dokumenteres med attester. En attest skal minimum inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, beskrivelse av arbeidsoppgaver, stillingsprosent/antall timer per uke og arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato).
 • Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende.
 • Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn.

• Søkere skal sammen med dokumentasjon på realkompetanse, sende en CV som oppsummerer arbeidserfaring, utdanning og annet som er relevant for studiet det søkes opptak til.

• Søkere skal dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet

Norsk ferdigheter kan dokumenteres med:

 • Bestått norsk fra videregående skole (393 årstimer / 14 uketimer)
 • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitet
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Skriftlig og muntlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), begge bestått
 • Norskprøven for voksne innvandrere med resultat B2 på alle delprøver

Engelsk ferdigheter kan dokumenteres med:

 • Engelsk i norsk videregående skole
 • TOEFL test med minst 500 poeng (papirbasert) eller 60 poeng (nettbasert)
 • IELTS med score 5 eller bedre
 • Pearsons PTE Academic/Pearson PTE Academic Online test med minst 51 poeng
 • European language certificate- telc
 • Cambridge ESOL Examinations
 • Fullført og bestått høyere utdanning i engelskspråklig land eller tatt grad der engelsk utgjør hoveddelen av studiet

Dersom du ikke har formell dokumentasjon på dine norsk- og engelskkunnskaper kan du fylle ut egenerklæring på skjema som du finner her

Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til studiet det søkes opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetningene for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet.

Dispensasjon

I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Vilkåret for slik dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller liknende har vært umulig å oppfylle enkelte krav til generell studiekompetanse. Normalt blir det bare gitt dispensasjon fra ett fag, og det må dokumenteres at søkeren har forsøkt å ta faget. Hvis du får innvilget dispensasjon, vil høyskolen deretter vurdere om du har faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet før du eventuelt får opptak.

Betinget opptak

Søkere som er elev på videregående skole, og på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i vårsemesteret, kan få betinget opptak påfølgende høstsemester dersom eksamen kan gjennomføres i løpet av høsten. Spesielle omstendigheter er her sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie eller andre særskilte forhold. For å få opptak på visse vilkår må spesielle omstendigheter dokumenteres med legeattest eller tilsvarende.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Søker har karakteren 2 eller bedre i standpunktkarakter i det faget han/hun ikke har avlagt eksamen i, og har ikke allerede avsluttende vurdering i faget.
 • Du har fått gyldig frafall til eksamen av skolen, ført som merknad på kompetansebeviset.
 • Søker er elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.
 • Faget eller fagene søker ikke fikk tatt eksamen i, har utsatt eksamen i høstsemesteret.