Du kan søke om faglig godkjenning basert på tidligere beståtte emner og eksamener ved andre utdanningsinstitusjoner

Du kan søke om å få godkjent tidligere bestått høyere utdanning som del av graden eller studieprogrammet ved AMH. Dette betyr at du kan få godskrevet beståtte emner/eksamener fra annet universitet eller høyskole, som del av studieløpet ditt hos oss. For å få innvilget søknaden kreves det at utdanningen du ønsker innpasset i ditt studieprogram har tilsvarende faglig innhold og faglig nivå som emnet eller emnene ved AMH.

For å få godskrevet tidligere utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner enn AMH, må følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

  • Kopi av vitnemål/karakterutskrift
  • Studie-/emneplan som beskriver innhold, nivå, omfang og eksamensform på emnet du søker om å få innpasset
  • Pensumliste

Faglig godkjenning på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning (eksempel utdanning fra utlandet eller fagskoleutdanning) eller annen dokumenterbar tilegnet kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (realkompetanse) kan også innvilges.

For at du skal kunne oppnå en grad og få utstedt et vitnemål ved AMH, må du ha avlagt minst 60 studiepoeng av den aktuelle graden hos oss.

Dokumentasjon for vurdering av faglig godkjenning kan lastes opp i søknadsskjema, eller sendes per post til: Atlantis Medisinske Høgskole, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo. Merk konvolutten med «Faglig godkjenning».