Søke studieplass ved Atlantis Medisinske Høgskole

Ved AMH foregår hele opptaket lokalt på høyskolen. Det vil si at du må søke via vårt søknadsskjema for å få opptak til studier. Etter at søknadsskjemaet er sendt inn, vil du få tilsendt en bekreftelse på e-post.

Dokumentasjon på opptaksgrunnlaget

Opptakskravet til studier ved AMH er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, kan få vurdert om de kvalifiserer for opptak til studier med bakgrunn i realkompetanse, dispensasjon eller betinget opptak. Dokumentasjon på opptaksgrunnlaget lastes opp i søknadsportalen sammen med søknaden din (kopi av papirvitnemål, kompetansebevis m.m.). Er du avgangselev eller ferdigstiller praksis etter søknaden er sendt, lastes dokumentasjonen opp så snart du mottar denne. 3-årig videregående opplæring må du dokumentere med et vitnemål. Flere kompetansebevis er ikke tilstrekkelig.

Du kan ta bilde av papirvitnemålet ditt/dokumentasjonen med mobiltelefonen din. Kopien må være av god kvalitet. Etter studiestart kan høyskolen foreta stikkprøvekontroll av innsendt søknadsdokumentasjon, og et tilfeldig utvalg av alle nye studenter bli bedt om å forevise originale vitnemål og attester. Har du gitt uriktige eller misvisende opplysninger, kan du miste studieretten.

Studiekontrakt

Søkere som får tildelt studieplass vil få tilsendt en studiekontrakt som skal signeres. For å være sikret studieplass, må signert studiekontrakt returneres til høyskolen innen to uker. Opptaket er betinget av at vi mottar dokumentasjon på at opptakskravet for aktuelle studium er oppfylt.

Du vil motta en endelig bekreftelse på opptak når signert studiekontrakt og dokumentasjon på studiekompetanse/realkompetanse er mottatt av høyskolen.

Opptakskrav

Opptakskravet til studier ved AMH er generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan få vurdert om de kvalifiserer for opptak til studier med bakgrunn i realkompetanse, dispensasjon eller betinget opptak.

Opptak til AMH er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Generell studiekompetanse (Kunnskapsløftet)

 1. Vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, eller
 2. Vitnemål om bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene, eller
 3. 23/5-regelen: Fylt 23 år i opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning, og dekker alle studiekompetansefag.

Studiekompetansefagene:

Norsk 393 årstimer / 14 uketimer
Engelsk 140 årstimer/5 uketimer
Samfunnsfag______ 84 årstimer/2 uketimer
Historie 140 årstimer/4 uketimer
Matematikk 224 årstimer/5 uketimer
Naturfag 140 årstimer/5 uketimer

__
4. Søkere med generell studiekompetanse etter tidligere ordninger.

Utenlandsk utdanning

 • Søkere med bestått treårig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen gir generelt opptaksgrunnlag til universiteter og høyskoler i de respektive landene.
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. GSU-listen (Higher Education Entrance Qualification for foreign applicants) er bindende ved opptak av søkere med utdanningsbakgrunn fra utlandet.
 • Søkere med utdanning fra International Baccalaureate (IB) kan etter gitte regler oppfylle kravene for generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2 fjerde ledd.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden og søkere med IB må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Forskrift om opptak til høgre utdanning kapittel 2.

Fullført høyere utdanning

Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om generell studiekompetanse (for eksempel realkompetanse), og som har bestått en slik utdanning på minst ett år (60 studiepoeng eller to studium, hvert på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse. Dersom den høyere utdanningen ikke har norsk eller annet nordisk språk som undervisningsspråk, må søkerne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Forskrift om opptak til høgre utdanning kapittel 2.

Fullført godkjent fagskoleutdanning

Søkere som har fullført godkjent toårig fagskoleutdanning får generell studiekompetanse såfremt de har bestått studiekompetansefaget norsk (393 årstimer) i videregående opplæring.

Unntak fra krav om generell studiekompetanse
Realkompetanse
 • Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må dokumentere minimum 5 års relevant fulltid arbeidserfaring (deltid omregnes til fulltid), hvorav inntil 2 år kan erstattes av relevant utdanning, kurs, omsorg for egne barn, førstegangstjeneste, organisasjonserfaring eller liknende. All praksis, utdanning og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen, må dokumenteres. Arbeids- og organisasjonserfaring skal dokumenteres med attester. En attest skal minimum inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, beskrivelse av arbeidsoppgaver, stillingsprosent/antall timer per uke og arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato). Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende. Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn.
 • Søkere skal sammen med dokumentasjon på realkompetanse, sende en CV som oppsummerer arbeidserfaring, utdanning og annet som er relevant for studiet det søkes opptak til.
 • Søkere skal sende inn et motivasjonsbrev. Innholdet i motivasjonsbrevet finner du her.
 • Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med egenerklæring på skjema som du finner her.
 • Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere at de fyller krav til norskkunnskaper beskrevet i Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til studiet det søkes opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetningene for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet.

 Dispensasjon

I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret. Vilkåret for slik dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller liknende har vært umulig å oppfylle enkelte krav til generell studiekompetanse. Normalt blir det bare gitt dispensasjon fra ett fag, og det må dokumenteres at søkeren har forsøkt å ta faget.

Betinget opptak

Søkere som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, og som derfor ikke kan få dokumentasjon for bestått opplæring som normalt er krav for opptak til AMH, kan få opptak på vilkår av at han/hun består eksamen i ett eller flere fag i videregående opplæring i løpet av første semester etter opptak. Spesielle omstendigheter er her sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie eller andre særskilte forhold. For å få opptak på visse vilkår må spesielle omstendigheter dokumenteres med legeattest eller tilsvarende.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Søker har karakteren 2 eller bedre i standpunktkarakter i det faget han/hun ikke har avlagt eksamen i, og har ikke allerede avsluttende vurdering i faget.
 • Søker kan dokumentere gyldig frafall på eksamen.
 • Søker er elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.
 • Faget eller fagene søker ikke fikk tatt eksamen i, har utsatt eksamen i høstsemesteret.

Krav om politiattest (gjelder kun opptak til Bachelorstudium i ernæring)

Studenter som har fått opptak til bachelor i ernæring må fremlegge politiattest. I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning kreves det politiattest ved opptak til studier hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Forskrift om opptak til høgre utdanning § 6-1.1: «Søkjarar til utdanningar der studentar kan komme i kontakt med mindreårige som ein del av klinisk undervisning eller praksisstudium, skal leggje fram politiattest som nemnt i politiregisterlova § 39 første ledd i samband med opptak».

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Når du har mottatt og akseptert tilbud om studieplass på studiet, vil du sammen med annen studieinformasjon få tilsendt et skjema som du legger ved når du søker om politiattest. Du kan søke om politiattest her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Studenter som ikke leverer politiattest har ikke rett til å delta i obligatorisk praksisopplæring, og vil dermed ikke kunne fullføre siste året av utdanningen.

Godskriving av tidligere utdanning  

Du kan søke om å få godkjent tidligere bestått høyere utdanning som del av graden eller studieprogrammet ved AMH. Dette betyr at du kan få godskrevet beståtte emner/eksamener fra annet universitet eller høyskole, som del av studieløpet ditt hos oss. For få innvilget søknaden kreves det at utdanningen du ønsker innpasset i ditt studieprogram har tilsvarende faglig innhold og faglig nivå som emnet eller emnene ved AMH.

For å få godskrevet tidligere utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner enn AMH, må følgende dokumentasjon legges ved søknaden:

 • Kopi av vitnemål/karakterutskrift
 • Studie-/emneplan som beskriver innhold, nivå, omfang og eksamensform på emnet du søker om å få innpasset
 • Pensumliste

Dokumentasjon for vurdering av mulig godskriving kan lastes opp i søknadsskjema, eller sendes per post til: Atlantis Medisinske Høgskole, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo. Merk konvolutten med «Godskriving».

Fritak

Det kan gis fritak for deler av studieprogrammet ved AMH på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning (eksempel utdanning fra utlandet eller fagskoleutdanning) eller annen dokumenterbar tilegnet kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (realkompetanse).

Nasjonal vitnemålsdatabase

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) inneholder vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. NVBs Skoleregister viser oversikt over videregående skoler i Norge som sender elektroniske vitnemål til NVB. Vær oppmerksom på at utskrift eller PDF av elektronisk vitnemål fra NVB ikke er gyldig som dokumentasjon. Det er bare den videregående skolen som kan skrive ut vitnemål som er gyldig som dokument.

Vitnemålsportalen

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte. Når du logger deg på i Vitnemålsportalen vil portalen hente opp alle dine resultater, direkte fra studiestedenes databaser. Du kan velge hvilke resultater du ønsker å dele. Vitnemålsportalen vil så generere en lenke som du enkelt kan sende på epost til AMH: opptak@amh.no. Sammen med lenken sendes det en unik kode som mottaker må skrive inn for å få se resultatene. Du kan bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv og hvilket språk resultatene skal vises på (bokmål, nynorsk eller engelsk).

Ta kontakt med opptak@amh.no ved spørsmål om opptak.

SØK OM STUDIEPLASS

Studieavgift

Alle studiene ved høyskolen er offentlig godkjente. Det betyr at studentene kan søke om fullt lån og stipend i Lånekassen.

Studieavgift for stedlige og nettbaserte studier, studieåret 2021/2022:

Studieprogram
Pr. semester
Bachelor fulltid 40 400
Årsstudium fulltid 40 400
Halvårsstudium fulltid 40 400
Bachelor deltid 20 200
Årsstudium deltid 20 200
Halvårsstudium deltid 20 200