Styret er høyskolens øverste organ. Det har ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor de økonomiske rammer som styret fastsetter.

Styret:

  • fastsetter strategier og årsbudsjetter
  • fastsetter reglementer og forskrifter
  • avgir årsberetning og fastsetter selskapets årsregnskap
  • fastsetter studie- og emneplaner
  • oppnevner sensorer
  • oppnevner medlemmer til nemnd for studentsaker
  • har ansvaret for studentenes læringsmiljø
  • har ansvaret for at høyskolen har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring

Styret skal bestå av 5-9 medlemmer. Styret skal ha representant(er) fra studenter og ansatte.

Styreleder:

Tomm-Espen Strøm

Styremedlemmer:

David Bruce Lipsett (ansattrepresentant)

Kaja Øhre (studentrepresentant)

Ted Sønes

Turid Nikolaisen