Styret er høyskolens øverste organ. Det har ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regler, samt innenfor de økonomiske rammer som styret fastsetter.

Styret:
·      fastsetter høyskolens strategiplan
·      fastsetter strategien for FoU- og utdanningsvirksomhet
·      fastsetter høyskolens reglementer og instrukser
·      fastsetter studie- og emneplaner
·      oppnevner sensorer
·      oppnevner medlemmer til klagenemnd
·      har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø
·      har det overordnede ansvaret for at høyskolen har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring
·      har det overordnede ansvaret for budsjett og regnskap
·      vedtar og underskriver høyskolens årsregnskap

Styret skal bestå av 5-9 medlemmer. Styret skal ha representant(er) fra studenter og ansatte.

Styreleder:

Tomm-Espen Strøm

Styremedlemmer:

Sverre L. Sand (ansattrepresentant)
Dina Ayad Al-Ali (studentrepresentant)
Ted Sønes
Siv Halvorsen