Studieutvalget er et rådgivende organ for rektor i saker som angår høyskolens utdanningsvirksomhet

Utvalget er et rådgivende organ for rektor i saker som angår høyskolens utdanningsvirksomhet, og skal bidra til kvalitetssikring og utvikling av studieporteføljen. Ved opprettelse av nye studieprogram vurderer og godkjenner utvalget nye studieplaner før styrebehandling. Videre behandler utvalget årlig reviderte studieplaner før rektors godkjenning. Utvalget har også ansvar for å behandle programrapporter og periodevise evalueringer, og skal vurdere og fremme forslag om videreutvikling av studietilbudet, særlig knyttet til studieprogram, undervisning og eksamen.

Utvalget ledes av rektor og består for øvrig av prorektor, undervisningsleder, kvalitetsrådgiver, en representant fra arbeidslivet og en student. Utvalget har en sekretariatfunksjon som ivaretas av kvalitetsrådgiver.