Læringsmiljøutvalget (LMU)  –  et rådgivende organ for å bedre læringsmiljøet for studentene ved AMH.

Styret har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø¸ og skal i samarbeid med studentsamskipnaden (SiO) legge forholdene til rette for et godt studiemiljø¸ og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet, jf universitets- og høyskoleloven § 4-3. Styret har ansvar for at læringsmiljøet ved høyskolen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Det er LMUs oppgave å bidra til at bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven blir overholdt. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. LMU skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. LMU kan gi uttalelser om disse forholdene til styret.

Saker vedrørende læringsmiljøet kan sendes til utvalget på lmu@amh.no.

Meld fra til utvalget dersom:

  • Undervisningsrom, toaletter, lesesal, grupperom og andre oppholdsrom har vesentlige mangler eller feil  (lyd, lys, renhold, inneklima og luftkvalitet)
  • du har synspunkter om hvordan velferds- og studentsosiale forhold kan forbedres
  • det er andre forhold ved læringsmiljøet som påvirker din studiesituasjon negativt

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

Utvalgets sammensetning studieåret 2023-2024:

Hossein Shahbazi (studentrepresentant Oslo og leder for utvalget)

Anita Aghdam (ansattrepresentant og sekretær for utvalget)

Tomm-Espen Strøm (ansattrepresentant)

May Grønvik (ansattrepresentant)

Roger Warlow Braathen (studentrepresentant Nett)

Astrid Annette Engh (studentrepresentant Spania)