Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak i henhold til universitets- og høyskoleloven og andre saker etter styrets bestemmelse. Klagenemnda ved Atlantis Medisinske Høgskole skal behandle alle klager over enkeltvedtak ved høyskolen, med unntak av klager i ansettelsessaker.

 • Det er styret som oppnevner klagenemnda.
 • Nemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
 • Det er to studentmedlemmer, to representanter for de ansatte og en leder.
 • Studentrepresentanter oppnevnes etter forslag fra studentenes tillitsvalgte.
 • Ansattrepresentanter oppnevnes etter forslag fra høgskoledirektør og rektor.
 • Medlemmene oppnevnes for en periode av tre år med unntak av studentmedlemmene som kan oppnevnes for kortere tid hvis studietilknytningen varer under tre år, dog for minst ett år.

Klagenemndas sammensetning:

Leder og ansattrepresentanter:
Leder: Kristoffer Aasebø, advokat
Vara for leder: Inge Unneberg, advokat/førsteamanuensis BI

Ansattrepresentant (fagavdeling): Nancy Odden
Ansattrepresentant (fagavdeling, vara): Nadia Alazraq

Ansattrepresentant (studieadministrasjon, sekretariat): Cathrine Anderssen
Ansattrepresentant (studieadministrasjon, vara): May Alise Grønvik

Studentrepresentanter:

Studentrepresentant: Amadeus Fjeldstrup
Studentrepresentant (vara): Sajad Noori

Studentrepresentant: Hans Christian Kolstad
Studentrepresentant (vara): Lana Nawzad Al-Arkawaze

Funksjonsperiode er studieåret 2019-2020.

 

Typiske eksempler på saker til klagenemnda er:

 • Formelle feil ved eksamen
 • Klage over avslag på å få gå opp til eksamen
 • Klage i forbindelse med opptak
 • Klage som gjelder godkjenning av utdanning
 • Saker som gjelder mistanke om fusk eller forsøk på fusk

I tillegg kan klagenemnda behandle saker om:

 • Annullering av eksamen eller prøve på grunn av fusk.
 • Annullering av godskriving eller godkjenning av utdanning eller fritak for eksamen eller prøve på grunn av uredelig opptreden.
 • Bortvisning eller utestenging på grunn av grovt forstyrrende/klanderverdig opptreden.
 • Utestenging på grunn av fusk.
 • Utestenging på grunn av straffbare forhold.
 • Karantene fra opptak grunnet forfalskede opptakspapirer.

Disse sakene er ikke klagesaker og vedtakene nemnda fatter i slike saker, kan påklages til en nasjonal klagenemnd (Felles klagenemnd).

Klage over et vedtak truffet ved høyskolen skal sendes til klagenemnd@amh.no, eller per post til skolens adresse i Oslo. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, eller er offentlig kunngjort.