Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak i henhold til universitets- og høyskoleloven og andre saker etter styrets bestemmelse. Klagenemnda ved Atlantis Medisinske Høgskole skal behandle alle klager over enkeltvedtak ved høyskolen, med unntak av klager i ansettelsessaker.

Klagenemnda ved AMH oppnevnes av styret.

Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, og skal ikke være ansatt ved høyskolen. To medlemmer med personlige varamedlemmer skal være ansatt ved høyskolen, fortrinnsvis likt fordelt på representant fra administrasjon og fagavdeling. To medlemmer med varamedlemmer skal være studenter.

Medlemmene oppnevnes for en periode av tre år med unntak av studentmedlemmene som kan oppnevnes for kortere tid hvis studietilknytningen varer under tre år, dog for minst ett år.

Studentrepresentanter oppnevnes etter forslag fra studentenes tillitsvalgte. Ansattrepresentanter oppnevnes etter forslag fra høgskoledirektør og rektor.

Klagenemndas sammensetning

Leder og ansattrepresentanter:
Leder: Manuel Ødegaard
Vara for leder: Elida Marie Sageidet

Ansattrepresentant (fagavdeling): Nancy Odden
Ansattrepresentant (fagavdeling, vara): Nadia Alazraq

Ansattrepresentant (studieadministrasjon, sekretariat): Sofia White Petterson
Ansattrepresentant (studieadministrasjon, vara): Malin Rønning

Studentrepresentanter:

Studentrepresentant: Anahita Amiri
Studentrepresentant (vara): Sannaa Zeneb

Studentrepresentant: Bismah Nadeem
Studentrepresentant (vara): Lana Nawzad Al-Arkawaze

Funksjonsperiode er studieåret 2020-2021.

Hvilke saker behandler klagenemnda?

Klagenemnda behandler klager over alle enkeltvedtak ved AMH, med unntak av klager i ansettelsessaker. Et enkeltvedtak er vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller evt. flere bestemte personer.

Typiske saker er klage:

  • over avslag på søknad om opptak
  • over formelle feil ved eksamen
  • over avslag på søknad om tilrettelagt eksamen
  • over avslag på søknad om permisjon fra studier
  • på avgjørelse om tap av studierett

Klagenemndas vedtak i ordinære klagesaker kan ikke påklages videre, med mindre annet følger uttrykkelig av loven. Dersom det i overensstemmelse med dette ikke foreligger klageadgang over klagenemndas vedtak, må de som ønsker å angripe klagenemndas vedtak i tilfelle gjøre det gjennom søksmål ved de alminnelige domstoler.

I tillegg kan klagenemnda behandle saker om:

  • annullering av eksamen eller prøve på grunn av fusk
  • annullering av godskriving eller godkjenning av utdanning eller fritak for eksamen eller prøve på grunn av uredelig opptreden
  • bortvisning eller utestenging på grunn av grovt forstyrrende/klanderverdig opptreden
  • utestenging på grunn av fusk
  • utestenging på grunn av straffbare forhold

Sakene som fremgår av kulepunktene over behandler klagenemnda som alternativ til styret. Disse sakene er ikke klagesaker.

De vedtakene nemnda fatter i slike saker, kan påklages til en nasjonal klagenemnd oppnevnt av departementet (Felles klagenemnd).

Klage over et vedtak truffet ved høyskolen skal sendes til klagenemnda@amh.no ,eller per post til skolens adresse i Oslo. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, eller er offentlig kunngjort.