Internt system for kvalitetssikring

Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) sitt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling skal sikre systematisk arbeid med kvalitet og kontinuerlig utvikling av alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten. Systemet inneholder rutiner for å innhente kunnskap om kvaliteten i eksisterende studietilbud og samlet studieportefølje, rutiner og indikatorer for å vurdere status og avdekke sviktende kvalitet, samt beskrivelse av hvordan ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet er fordelt. Som student ved AMH skal du oppleve kvalitet i alle ledd; fra du henvender deg som potensiell søker til du mottar vitnemålet ditt etter endt studium.

Systemet tjener også viktige kontrollhensyn for sentrale myndigheter.

Innhold og målsetting 

AMH sitt interne kvalitetssikringssystem inneholder:

  • Systemhåndbok med beskrivelse av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling ved AMH
  • Kvalitetshåndbok med rutine- og prosedyrebeskrivelser
  • Verktøykasse med maler for evaluering, rapportering og skjemaer
  • Måltavle og årshjul for evaluering av måloppnåelse og fastsetting av forventet tidspunkt for aktiviteter i kvalitetsarbeidet

Samlet er innholdet ment å beskrive det helhetlige kvalitetssystemet og være retningsgivende i arbeidet med kvalitet, slik at man kan sikre kvalitet i utdanningen ved høyskolen, skape en god kvalitetskultur og nå målsettingene i AMHs strategi.

Kvalitetsområder og faser i kvalitetsarbeidet

Høyskolen har funnet det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i seks kvalitetsområder:

Inntakskvalitet: Kvalitet ved søknad og opptak, tilrettelegging ved studiestart, studenters forkunnskaper ved opptak

Rammekvalitet: Kvalitet på fysisk og sosialt læringsmiljø

Programkvalitet: Faglig og didaktisk kvalitet i studieprogrammets utforming og planverk, og i hvilken grad studieprogrammet som helhet støtter opp om forventet læringsutbytte

Undervisningskvalitet: Høyskolens læringsarbeid, som undervisnings og læringsressurser, veiledning og oppfølging. Faglig og pedagogisk kvalitet og samsvar mellom læringsarbeid og innhold i studieplan

Relevanskvalitet: Utdanningens relevans for videre studier og/eller arbeidsliv

Resultatkvalitet: Studentenes studieprogresjon, læringsutbytte og eksamensresultater

Illustrasjon av kvalitetsområder for utdanningskvalitet

 

Kvalitetsarbeidet har fem hovedfaser og foregår i en kontinuerlig utviklende prosess:
Planleggingsfasen tar sikte på å konkretisere de strategiske målsetningene og hvordan disse er tenkt oppnådd. Utføringsfasen handler om gjennomføringen av utdanningsvirksomheten og løpende kvalitetsarbeid for å realisere høyskolens strategiske mål og sikre utdanningskvaliteten. I kunnskapsinnhentingsfasen innhentes informasjon og dokumentasjon som ligger til grunn for vurderingsfasen der tilbakemeldinger og resultater analyseres og vurderes  og det foreslås tiltak for å forbedre kvaliteten. Evalueringene skal danne grunnlag for å prioritere og iverksette effektive kvalitetsutviklende og -forbedrende tiltak i tiltaksfasen.

For å sikre kvalitet i studietilbudene og som en del av kvalitetsarbeidet gjennomføres periodiske evalueringer av studieprogrammene ved høyskolen.

Studentenes bidrag til kvalitetsarbeidet:

Studentene bidrar med relevante tilbakemeldinger på alle de seks kvalitetsområdene og har en viktig rolle i kvalitetsarbeidet ved høyskolen. AMH gjennomfører systematiske undersøkelser og evalueringer av studiekvaliteten. Dette er viktige aktiviteter i kunnskapsinnhentingsfasen. Arbeidet i vurderingsfasen og beslutninger om igangsetting av kvalitetsforbedrende tiltak tar ofte utgangspunkt i studentenes tilbakemeldinger.

AMH er opptatt av å involvere studentene i kvalitetssikringsarbeidet og i tillegg til nevnte kanaler for tilbakemeldinger, sikrer vi studentrepresentasjon i verv som klassetillitsvalgt, studieutvalget, læringsmiljøutvalget, nemnd for studentsaker og styreverv. Høyskolen tilrettelegger og støtter opp om et studentdemokrati ved skolen.

Si din mening

AMH er avhengig av dine tilbakemeldinger for å forbedre studiekvaliteten ved høyskolen. Vi oppfordrer deg derfor til å benytte vår ”Si din mening” funksjon når du har ros eller ris på hjertet. Alle henvendelser vil bli håndtert hos rett instans og vi etterstreber å gi raske tilbakemeldinger på disse. Anonyme henvendelser blir behandlet, men ikke besvart.

Takk for hjelpen!

Avvik og forbedringsforslag

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.