Internt system for kvalitetssikring

Alle norske universiteter og høyskoler har ansvar for å sikre kvaliteten i sine studietilbud. Institusjonene er pålagte å ha interne system for kvalitetssikring av utdanningene som tilbys. Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) skal sikre systematisk kvalitetsarbeid gjennom kontinuerlig utvikling av alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten. Systemet inneholder rutiner for å innhente kunnskap om kvaliteten i eksisterende og planlagte utdanningstilbud, rutiner og indikatorer for å avdekke sviktende kvalitet, samt bestemmelser om hvem som er ansvarlig for iverksetting av kvalitetsforbedrende tiltak. Som student ved AMH skal du oppleve kvalitet i alle ledd; fra du henvender deg som potensiell søker til du mottar vitnemålet ditt etter endt studium.

Systemet tjener også viktige kontrollhensyn for sentrale myndigheter.

 

Innhold og målsetting med kvalitetsarbeidet:

AMH sitt interne kvalitetssikringssystem inneholder:

  • Kvalitetshåndbok med beskrivelser av de ulike kvalitetsområdene og deres indikatorer
  • Måltavle med konkretisering av kvalitetsindikatorene (tidsangivelser og ansvarsområder)
  • Håndbok med prosedyrebeskrivelser
  • Verktøykasse med diverse rapporteringsmaler og skjemaer

Høyskolen har funnet det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i seks kvalitetsområder.

Disse områdene har sine egne målbare indikatorer (kvalitative og/eller kvantitative størrelser) og er definert utfra høgskolens interne behov og eksterne myndighetskrav. De seks områdene er:

Rammekvalitet: Kvalitet på fysisk og sosialt læringsmiljø

Inntakskvalitet: Kvalitet ved søknad og opptak, tilrettelegging ved studiestart, studenters forkunnskaper ved opptak

Programkvalitet: Kvaliteten i studieplaner, sammenheng mellom læringsutbytte og studiets innhold og organisering, eksamensformer, tilrettelegging for utveksling og internasjonalisering

Undervisningskvalitet: Sammenheng mellom undervisning og innhold i studieplan, variasjon i undervisningsform og eksamensavvikling, forskningsbasert og pedagogisk forankret undervisning, internasjonalisering i undervisningen

Resultatkvalitet: Studieprogresjon og studentenes læringsutbytte etter endt utdanning: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studenters karaktersnitt

Relevanskvalitet: Utdanningens relevans for arbeidslivet

 

Målsettingen med kvalitetsarbeidet ved AMH er å:

  • sørge for at kvalitetsarbeidet får en solid organisatorisk forankring gjennom etablering av gode rutiner og prosedyrer
  • avdekke sviktende kvalitet og synliggjøre kritiske aktiviteter og utviklingspotensialer
  • sørge for kontinuerlig kvalitetsutvikling, videreutvikling og forbedring av utdanningene og læringsmiljøet
  • forsikre om at utdanningsvirksomheten holder høy kvalitet og støtter utvikling av kvalifikasjoner i henhold til læringsutbyttene
  • forsikre om utdanningens relevans til arbeidsliv og/eller videre studier

I praksis har kvalitetsarbeidet fire hovedfaser:
Planleggingsfasen tar sikte på å konkretisere de strategiske målsetningene og hvordan disse er tenkt oppnådd. Utføringsfasen handler om gjennomføringen av kjernevirksomhet og tiltak for å realisere høyskolens tiltaksmål og strategiske mål. I evalueringsfasen analyseres og vurderes tilbakemeldinger og resultater og det foreslås tiltak for å forbedre kvaliteten. Evalueringene skal danne grunnlag for å prioritere og iverksette effektive kvalitetsforbedrende tiltak i korrigeringsfasen.

Hovedfasene kan illustreres i følgende modell:

Figur - kvalitetssikring

 

Studentenes bidrag til kvalitetsarbeidet:

Studentene bidrar med relevante tilbakemeldinger på alle de seks kvalitetsområdene og er således en svært viktig faktor i kvalitetssikringsarbeidet ved høyskolen. AMH gjennomfører systematiske undersøkelser og evalueringer av studiekvaliteten. Dette er viktige aktiviteter i evalueringsfasen og kvalitetsforbedrende tiltak i korrigeringsfasen tar ofte utgangspunkt i studentenes tilbakemeldinger. Det legges i tillegg til rette for ad-hoc tilbakemeldinger via blant annet ”Si din mening” funksjonen nederst på denne siden.

AMH er opptatt av å involvere studentene i kvalitetssikringsarbeidet og i tillegg til nevnte kanaler for tilbakemeldinger, sikrer vi studentrepresentasjon i verv som klassetillitsvalgt, klagenemnd, læringsmiljøutvalg  og styreverv.

Si din mening

AMH er avhengig av dine tilbakemeldinger for å forbedre studiekvaliteten ved høyskolen. Vi oppfordrer deg derfor til å benytte vår ”Si din mening” funksjon når du har ros eller ris på hjertet. Alle henvendelser vil bli håndtert hos rett instans og vi etterstreber å gi raske tilbakemeldinger på disse. Anonyme henvendelser blir behandlet, men ikke besvart.

Takk for hjelpen!

Avvik og forbedringsforslag

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.