Opptakskravet til våre studier er generell studiekompetanse

De vanligste veiene til generell studiekompetanse er:

A: 3-årig videregående

Fullført og bestått norsk treårig videregående opplæring som gir studiekompetanse.

B: Yrkesfag med påbygging

Fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.

C: 23/5-regelen

Fylt 23 år i opptaksåret og kan dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning, og i tillegg har bestått alle studiekompetansefagene.

Studiekometansefagene:

Norsk 393 årstimer
Engelsk 140 årstimer
Samfunnskunnskap 84 årstimer
Historie 140 årstimer
Matematikk 224 årstimer
Naturfag 140 årstimer

 

Annet: Søkere med generell studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller tidligere ordninger før Kunnskapsløftet skal ha generell studiekompetanse.

 

 

Andre veier til generell studiekompetanse:

Utenlandsk utdanning

 • Søkere med bestått treårig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen gir generelt opptaksgrunnlag til universiteter og høyskoler i de respektive landene.
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere bestått utdanning på nivå med norsk treårig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. GSU-listen (Higher Education Entrance Qualification for foreign applicants) er bindende ved opptak av søkere med utdanningsbakgrunn fra utlandet.
 • Søkere med utdanning fra International Baccalaureate (IB) kan etter gitte regler oppfylle kravene for generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning § 2-2 tredje og fjerde ledd.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden og søkere med IB må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 2. Engelsk må dokumenteres dersom ikke utdanningen dekker kravene.

Fullført høyere utdanning

Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om generell studiekompetanse (for eksempel realkompetanse), og som har bestått en slik utdanning på minst ett år (60 studiepoeng eller to studium, hvert på 30 studiepoeng), får generell studiekompetanse. Dersom den høyere utdanningen ikke har norsk eller annet nordisk språk som undervisningsspråk, må søkerne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravene som stilles i Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 2. Engelsk må dokumenters dersom ikke utdanningen dekker kravene.

Fullført godkjent fagskoleutdanning

Søkere som har fullført godkjent toårig fagskoleutdanning (120 fagskolepoeng/studiepoeng fra fagskole) får generell studiekompetanse. Dersom fagskoleutdanningen ikke har hatt norsk eller annet nordisk språk som undervisningsspråk, må krav om norsk oppfylles. Søkere fra land utenom Norden må også dokumentere engelskkunnskaper. Se Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 2.

 

Unntak fra krav om generell studiekompetanse

Realkompetanse

 • Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må dokumentere minimum 5 års relevant fulltid arbeidserfaring (deltid omregnes til fulltid), hvorav inntil 2 år kan erstattes av relevant utdanning, kurs, omsorg for egne barn, førstegangstjeneste, organisasjonserfaring eller liknende.
  • All praksis, utdanning og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen, må dokumenteres.
  • Arbeids- og organisasjonserfaring skal dokumenteres med attester. En attest skal minimum inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, beskrivelse av arbeidsoppgaver, stillingsprosent/antall timer per uke og arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato).
  • Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende.
  • Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn.
 • Søkere skal sammen med dokumentasjon på realkompetanse, sende en CV som oppsummerer arbeidserfaring, utdanning og annet som er relevant for studiet det søkes opptak til.
 • Søkere skal dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet.
  • Norsk ferdigheter kan dokumenteres med;
   • Bestått norsk fra videregående skole (393 årstimer / 14 uketimer)
   • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitet
   • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
   • Skriftlig og muntlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), begge bestått
   • Norskprøven for voksne innvandrere med resultat B2 på alle delprøver
  • Engelsk ferdigheter kan dokumenteres med;
   • Engelsk i norsk videregående skole
   • TOEFL test med minst 500 poeng (papirbasert) eller 60 poeng (nettbasert)
   • IELTS med score 5 eller bedre
   • Pearsons PTE Academic/Pearson PTE Academic Online test med minst 51 poeng
   • European language certificate- telc
   • Cambridge ESOL Examinations
   • Fullført og bestått høyere utdanning i engelskspråklig land eller tatt grad der engelsk utgjør hoveddelen av studiet
  • Dersom du ikke har formell dokumentasjon på dine norsk- og engelskkunnskaper kan du fylle ut egenerklæring på skjema som du finner

Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til studiet det søkes opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetningene for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet.

Dispensasjon

I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Vilkåret for slik dispensasjon er at søkeren kan dokumentere at det på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller liknende har vært umulig å oppfylle enkelte krav til generell studiekompetanse. Normalt blir det bare gitt dispensasjon fra ett fag, og det må dokumenteres at søkeren har forsøkt å ta faget. Hvis du får innvilget dispensasjon, vil høyskolen deretter vurdere om du har faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet før du eventuelt får opptak.

Betinget opptak

Søkere som er elev på videregående skole, og på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i vårsemesteret, kan få betinget opptak påfølgende høstsemester dersom eksamen kan gjennomføres i løpet av høsten. Spesielle omstendigheter er her sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie eller andre særskilte forhold. For å få opptak på visse vilkår må spesielle omstendigheter dokumenteres med legeattest eller tilsvarende.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Søker har karakteren 2 eller bedre i standpunktkarakter i det faget han/hun ikke har avlagt eksamen i, og har ikke allerede avsluttende vurdering i faget.
 • Du har fått gyldig frafall til eksamen av skolen, ført som merknad på kompetansebeviset.
 • Søker er elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.
 • Faget eller fagene søker ikke fikk tatt eksamen i, har utsatt eksamen i høstsemesteret.