Fra høsten 2019 vil AMH tilby årsstudium i psykologi. Studiet er godkjent og akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) etter en omfattende vurdering for å sikre utdanningskvaliteten i studiet.

Årsstudiet i psykologi vil ha en oppbygning der studentene får en generell og grundig kunnskapsplattform innen psykologi som fagområde. Studiet gir en innføring i de psykologiske basaldisiplinene biologisk psykologi, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi, og i psykologiens forskningsmetode og historie. Unikt for årsstudiet ved AMH er at det også gis en innføring i helsepsykologi og psykiske lidelser.

Helsepsykologi er et fagfelt innen psykologien som er tidsaktuelt og voksende, der psyke og soma sees i relasjon med hverandre. Helsepsykologien er beslektet med medisin, og utgjør et tverrfaglig fagfelt. Viktig fokus i helsepsykologien er helsefremmende arbeid og å forebygge psykosomatiske problemer og livsstilssykdommer, og sentrale temaområder er blant annet stress og mestring, og helseatferd (kosthold/fysisk aktivitet/rus). Årsstudiet er således relevant i forhold til samfunnsaktuelle tema og vektleggingen av et helseperspektiv med et økende fokus på positiv psykologi, trivsel, livskvalitet og velvære, samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

AMHs etablerte fagmiljø innen medisin, ernæring og forebyggende helse vil utgjøre en viktig ressurs. Høy fagkunnskap og etablert erfaringskunnskap fra praksisfeltet innen de tilgrensende fagområder vil anvendes inn i årsstudiet for å sikre den tverrfaglige forankringen som nettopp vår modell for studiet vektlegger.