Opptak

Opptakskravet for alle våre studier er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptak til høyere utdanning er regulert av Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften).

Generell studiekompetanse

a.    Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller
b.    Fagopplæring med fagbrev/svennebrev, samt fullført og bestått studiekompetansefagene eller
c.    Yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen. For søkere som fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.

Studiekompetansefagene (fra Kunnskapsløftet):

Norsk 393 årstimer / 14 uketimer
Engelsk 140 årstimer/5 uketimer
Samfunnsfag______ 84 årstimer/2 uketimer
Historie 140 årstimer/4 uketimer
Matematikk 224 årstimer/5 uketimer
Naturfag 140 årstimer/5 uketimer

__
d.    Søkere med generell studiekompetanse etter tidligere ordninger.

Utenlandsk utdanning

  • Søkere med bestått 3-årig videregående utdanning fra de andre nordiske landene er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen gir generelt opptaksgrunnlag til universiteter og høyskoler i de respektive landene.
  • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående utdanning som gir generell studiekompetanse i henhold til GSU-listen. Søkere må dessuten dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende kravene som stilles I Opptaksforskrift.
  • Søkere som har utdanning fra International Baccalaureate (IB), etter bestemte regler. Søkere med annet morsmål enn norsk eller et annet nordisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende kravene som stilles i Opptaksforskrift.

Fullført høyere utdanning

Søkere som er tatt opp til høyere utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om generell studiekompetanse (for eksempel realkompetanse), og som har fullført og bestått en slik utdanning på minst ett år (60 studiepoeng), får generell studiekompetanse under forutsetning at kravet om norsk (eller annet nordisk språk) er oppfylt.

Innpassing av ekstern utdanning

Det er mulig å søke fritak fra emner på bakgrunn av tidligere utdanning. Det er fagavdelingene ved AMH som vurderer slike søknader med utgangspunkt i det såkalte studiepoeng-for- studiepoeng- prinsippet. Beståtte emner fra andre universitet/høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme antall studiepoeng, og som oppfyller AMH sine faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning, danner grunnlag for innpass.


Realkompetanse

  • Søkere må være 25 år eller eldre i søknadsåret.
  • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
  • Søkere må dokumentere minimum 3 års relevant fulltid arbeidserfaring, hvorav inntil 1 år kan erstattes av relevant utdanning, kurs, omsorg for egne barn, førstegangstjeneste, organisasjonserfaring eller liknende. All praksis, utdanning og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen, må dokumenteres. Arbeids- og organisasjonserfaring skal dokumenteres med attester. En attest skal minimum inneholde arbeidstakerens navn, fødselsdato, beskrivelse av arbeidsoppgaver, stillingsprosent/antall timer per uke og arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato). Utdanning og kurs skal dokumenteres med vitnemål, kursbevis, diplom, karakterutskrift eller lignende. Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn.
  • Søkere skal sammen med dokumentasjon på realkompetanse, sende en CV som oppsummerer arbeidserfaring, utdanning og annet som er relevant for studiet det søkes opptak til.
  • Søkere skal sende inn et motivasjonsbrev. Innholdet i motivasjonsbrevet finner du her.
  • Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med egenerklæring på skjema som du finner her.
  • Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere at de fyller krav til norskkunnskaper beskrevet i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

Spørsmål vedrørende opptak sendes til: opptak@amh.no

 

Krav om politiattest (gjelder kun opptak til Bachelorstudium i ernæring)

Fra og med høsten 2017 må studenter som har fått opptak til bachelor i ernæring fremlegge politiattest. I henhold til kap 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kreves det politiattest ved opptak til studier hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Studenter som ikke leverer politiattest har ikke rett til å delta i obligatorisk praksisopplæring, og vil dermed ikke kunne fullføre siste året av utdanningen.

Du kan søke om politiattest her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Ta kontakt med opptak@amh.no dersom du har spørsmål.