FoU-utvalget er rådgivende overfor høyskolestyret og rektor i forhold til saker som angår forsknings- og utviklingsarbeid. Dets hovedoppgaver er å styrke FoU-arbeidet ved høyskolen såvel som nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid. Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) skal være fremragende innen opplæring og utdanning i helsefag. En av forutsetningene for dette er at undervisningen som tilbys er forskningsbasert.

Om FoU-utvalgets mandat:

FoU-utvalget skal arbeide for å styrke FoU-virksomheten ved høyskolen. Utvalget skal kvalitetssikre og prioritere søknader om interne midler, samt stimulere til publisering og formidling. Utvalget skal påse at FoU-aktiviteter til enhver tid er i tråd med skolens FoU-strategi og satsningsområde.

FoU-aktiviteter ved AMH skal:

  1. Bidra til styrking av et forsknings- og kunnskapsbasert miljø.
  2. Underbygge undervisningen og læringen som skjer ved bachelorutdanningene.
  3. Forholde seg til kjernevirksomheten ved AMH, relatert til utdanningsprogrammer for studenter på fagområdene ernæring og medisin.
  4. Bidra til kunnskapsutvikling innenfor høyskolens utdanningsområder.

Sammensetning:

Rektor oppnevner medlemmer i FoU-utvalget. Utvalget består av FoU-leder, en representant fra hver av bachelorprogrammene, og en representant fra stipendiatene. I tillegg oppnevnes en sekretær for utvalget. Representantene fra bachelorprogrammene velges blant de vitenskapelig ansatte med førstestillingskompetanse, og sitter i to år av gangen. Rektor kan endre sammensettingen av utvalget ved organisasjonsendringer eller hvis supplering er hensiktsmessig.

Medlemmer:

Det er oppnevnt følgende representanter til FoU-utvalget for skoleåret 2016-2017:

Nancy Odden, leder
David Jahanlu, medlem
Trude Haug, medlem og vara for leder
Ditta Valsdottir, medlem (permisjon)