Søk dette studiet

Bachelor i ernæring

180 studiepoeng

Det er stadig større fokus på ernæringsspørsmål, og det er et stort behov for ernæringskompetanse i samfunnet!

Bachelor i ernæring

Ernæringsfysiologi omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på cellenivå, individnivå og samfunnsnivå. Fagområdet inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk.

Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold. Disse anbefalingene er forskningsbaserte. Innsikt i vitenskapelige metoder innen medisinsk og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet, hvilket knytter det nært opp mot andre medisinske fag.

Et godt kosthold er av stor betydning for helsen gjennom hele livet. Forskning viser at allerede i fosterlivet kan mors kostvaner påvirke barnets helse på lang sikt. Kostholdet til gravide mødre kan således påvirke ikke bare mors helse, men også hennes barn. Et kosthold som dekker næringsstoffbehovet til barn og unge er essensielt for optimal vekst og utvikling.

Det er økende forekomst av livsstilssykdommer som diabetes type 2, metabolsk syndrom, dyslipidemier (forhøyet kolesterol og/eller triglyserider) og høyt blodtrykk blant befolkningen. Dette er tilstander som kan forebygges ved livsstilsendring, inkludert et godt kosthold.

I samfunnet blir det også stadig flere eldre mennesker ettersom levealderen øker. Eldre personer kan ha nytte av tilpasset kosthold. Underernæring er utbredt blant deler av den eldre befolkningen, noe som kan påvirke deres funksjonsnivå og livskvalitet. Kompetanse om tiltak for å forebygge underernæring er således relevant for denne gruppen.

Bachelorgraden ved Atlantis Medisinske Høgskole tar sikte på å utdanne kandidater med høy kompetanse om næringsstoffer og kosthold i en helsefremmende og sykdomsforebyggende sammenheng. Studiet fokuserer derfor på betydningen av ernæring og kosthold for helsen gjennom hele livsløpet, med særlig vekt på forebygging av livsstilsykdommer.

Hva kan man gjøre etter endt Bachelor i ernæring?

Med en bachelor i ernæring har du kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med ernæring i offentlig og privat sektor.

Utdanningen skal kvalifisere til arbeid med forebyggende kostveiledning og formidling til enkeltpersoner og til grupper.

I flere stortingsmeldinger påpeker myndighetene behovet for økt kunnskap om ernæring ved forebygging av livsstilsykdom. Med samhandlingsreformen rettes søkelys mot forebygging og tidlig innsats, og tilbud på kommunalt nivå som kan bidra til dette arbeidet. Med bachelorgrad i ernæring innehar man viktig kompetanse som kan nyttiggjøres i denne satsningen.

Flere av våre tidligere studenter velger å etablere seg som selvstendig næringsdrivende slik at de står fritt til å drive kostveiledning, kurs- og foredragsvirksomhet og kan ta på seg konsulentoppdrag for bedrifter. Våre kandidater jobber gjerne tverrfaglig i samarbeid med legesenter, bedriftshelsetjeneste eller treningssenter.

Med en bachelorgrad i ernæring har du grunnkompetanse for arbeid ved opplysningskontorer, innen næringsmiddelbransjen og i matvareindustrien. Utdanningen gir deg et tverrfaglig fundament og et godt faglig grunnlag for videre utvikling av kompetanse som etterspørres i samfunnet.

Etter endt bachelor i ernæring innehar du også relevant fagkunnskap for å arbeide innen helseadministrasjon, for eksempel i kombinasjon med utdanning i økonomi, ledelse, samfunnsplanlegging eller jus.


Mange ønsker videre utdanning på masternivå. Det er flere mulige masterstudier som kan tas etter en bachelor i ernæring. Kontakt studieveileder eller se informasjon på våre nettsider, dersom du ønsker informasjon om hvilke videre studier på masternivå som kan være relevante etter fullført bachelorgrad.

Videre utdanning etter studier ved Atlantis Medisinske Høgskole.